menuclose

Etiquette

🇳🇱

Etiquette

Omdat ik een druk leven heb en van nature chaotisch ben, functioneer ik door alles in mijn leven te plannen.
Ik ben op mijn best als ik genoeg tijd heb om me voor te bereiden op onze date en alle nodige zaken te goed te kunnen regelen.

Afspraken voor dezelfde dag of op het laatste moment zijn zelden mogelijk. Als we elkaar al eens eerder hebben ontmoet, mag je ernaar vragen.

Ik ontvang graag het afgesproken bedrag aan het begin van onze date. Mijn service begint aan het begin van onze date, zelfs als onze kleren nog aan zijn ;). En met de financiële zaken uit de weg, kunnen we ontspannen en met volle teugen genieten van elkaars gezelschap.

Als we in het openbaar afspreken… plaats je envelop dan in een cadeautasje of een ander onopvallend item en geef me het afgesproken bedrag kort na aanvang van de date.

Als we elkaar privé ontmoeten… wordt een ongemarkeerde envelop beschouwd als de stijlvolle benadering.

Privacy en discretie zijn voor mij erg belangrijk. Mijn foto’s zijn wazig voor mijn privacy en veiligheid. Alle verzoeken om extra foto’s worden afgewezen.

Hetzelfde geldt voor de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga. Ik zal nooit persoonlijke informatie delen of met iemand praten over onze tijd samen.

Als we elkaar ooit in het openbaar tegenkomen, zal ik geen ‘hoi’ zeggen. Ik ga er altijd vanuit dat je liever niet benaderd wordt. In ruil daarvoor vraag ik om dezelfde discretie. Misschien heb je een handige verklaring voor een omstander, maar laten we mijn acteertalent niet testen ;).

Aanbetalingen

Ik kan een kleine aanbetaling vragen om de tijd voor onze date te reserveren en om me ervan te verzekeren dat je serieuze bedoelingen hebt.

Je aanbetaling kan niet worden gerestitueerd. Als je een date moet verzetten, houd ik je aanbetaling maximaal een jaar vast voor een toekomstige datum. Daarna is een nieuwe aanbetaling vereist.

* Als ik een date moet annuleren, wordt uw aanbetaling binnen 24 uur teruggestort op de oorspronkelijke betaalmethode, of ik houd deze vast voor een datum op een ander tijdstip (afhankelijk van uw voorkeur).

Annuleringsvoorwaarden

Natuurlijk, het leven kan raar lopen en er gebeuren vervelende dingen… Als je echt moet annuleren, laat het me dan meer dan 48 uur voordat onze date begint weten.

Annuleer je later dan dit tijdstip, dan breng ik 50% in rekening, te betalen binnen 24 uur na het versturen van het verzoek.

Voor no-show afspraken wordt 100% in rekening gebracht.

Als je annuleert, wordt je aanbetaling niet terugbetaald. Ik zal je aanbetaling maximaal een jaar vasthouden voor een toekomstige date. Daarna is een nieuwe aanbetaling vereist.

🇬🇧

Etiquette

Since I have a busy life and am chaotic by nature, I function by scheduling everything in my life.
I’m at my best when I have plenty of time to prepare for our date and make all the necessary arrangements.
Same-day and last-minute appointments are rarely possible. If we have met before, you are free to ask.

I would like to receive the agreed amount at the beginning of our meeting. My service begins at the start of our date, even when our clothes are still on;). And with the financial matters out of the way, we can relax and enjoy each others company to the fullest.

If we’re meeting in public… please place your envelope inside a gift-bag or other innocuous item and present the donation soon after meeting.

If we meet in private…an unmarked envelope is considered the stylish approach.

Privacy and discretion are very important to me. My photos are blurry for my privacy and security. All requests for additional photos will be declined.

The same goes for the way I treat your personal data. I will never share personal information or talk to anyone about our time together.

If we ever cross paths in public, I won’t say ‘hi’. I always assume that you prefer not to be approached. In return, I ask for the same discretion. Maybe you have a handy explanation for a bystander, but let’s not test my acting talent;).

Deposits

I may require a small deposit to reserve the time for our date and to ensure you have serious intentions.

Your deposit is non-refundable. If you have to reschedule a date, I’ll hold your deposit for up to a year for a future date. After that, a new deposit is required.

* If I have to cancel a date, your deposit will be refunded within 24 hours to the original form of payment, or I will hold it for a date at a different time (depending on your preference).

Cancellation policy

Sure, life can get weird and bad things happen… If you really have to cancel, please let me know more than 48 hours before our date starts.

If you cancel later than this time, I will charge 50%, to be paid within 24 hours after sending the request.

100% will be charged for no-show appointments.

If you cancel, your deposit will not be refunded. I will hold your deposit for up to a year for a future date. After that, a new deposit is required.

Volg me op twitter
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Translate »